Strona Biuletyn Informacji Publicznej GOPS Janowiec: www.gops.janowiec.pl
 Stypendia i zasiłki szkolne
Stypendia i zasiłki szkolne
Informacje ogólne 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.


Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:


1) stypendium szkolne;


2) zasiłek szkolny


Pomoc materialna przysługuje:


1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;


2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


4. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przysługują również:


1) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,


Termin składania wniosku do 15 września danego roku szkolnego


2) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Termin składania wniosku do 15 października danego roku szkolnego.


Stypendium szkolne


Prawo do otrzymania stypendium szkolnego przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł netto, a dla osoby w rodzinie - 514 zł netto, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


Osoba pracująca – zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.


Osoba bezrobotna- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku)


- Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.


Osoba korzystająca ze świadczeń OPS-u – zaświadczenie lub decyzję z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny, inne). Do dochodu nie wlicza się zasiłku celowego


Osoba będąca na rencie lub emeryturze – odcinek emerytury/renty lub decyzję ZUS, KRUS)


Osoba posiadająca grunty rolne – zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Wliczamy dochód powyżej 1 ha przeliczeniowego.


Osoba otrzymująca alimenty – Wyrok Sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów


Osoba otrzymująca inne stypendia – zaświadczenia o otrzymanych stypendiach


Osoba wykonująca prace dorywcze – oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,


- oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, niepodlegającego opodatkowaniu.


Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.


Wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu


poprzedzającym złożenie wniosku, tj. za miesiąc sierpień.


Zasiłek szkolny


Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.


Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-03-15 08:50:01.

Zobacz:
 Akty prawne . 
Data wprowadzenia: 2016-03-15 08:50:01
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
GOPS Janowiec
Lubelska 21
24-123 Janowiec Janowiec
Kierownik Jednostki
Marzanna Pakuła
Kontakt:
Tel: (81) 881 55 04
Fax: (81) 881 55 04
e-mail: gops.janowiec@gmail.com