Strona Biuletyn Informacji Publicznej GOPS Janowiec: www.gops.janowiec.pl
 Pomoc społeczna
Świadczenia przyznawane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2016-03-15 08:08:33
Świadczenia przyznawane w ramach programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004  ...więcej

Zasiłek celowy
2016-03-15 07:54:53
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, o  ...więcej

Zasiłek okresowy
2016-03-15 07:40:55
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 1) o  ...więcej

Zasiłek stały
2016-03-15 07:37:25
Zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;   ...więcej

Ogólne informacje
2016-03-15 07:36:07
POMOC SPOŁECZNA POMOC SPOŁECZNA jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne u  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
GOPS Janowiec
Lubelska 21
24-123 Janowiec Janowiec
Kierownik Jednostki
Marzanna Pakuła
Kontakt:
Tel: (81) 881 55 04
Fax: (81) 881 55 04
e-mail: gops.janowiec@gmail.com