Strona Biuletyn Informacji Publicznej GOPS Janowiec: www.gops.janowiec.pl
 Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności 

 

Deklaracja dostępności do Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.bip.gops.janowiec.pl/
Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
Większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu
Telefon: (81)8815504
Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu zlokalizowany jest na II piętrze budynku przy ulicy Lubelskiej 21.
Dojście do drzwi, stanowiących główne wejście do budynku nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Na piętro prowadzą schody. Brak jest windy w budynku. Przy drzwiach głównego wejścia znajduje się dzwonek.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Schody nie posiadają oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-09-23 14:09:13 | Data modyfikacji: 2020-09-23 14:26:55.
Data wprowadzenia: 2020-09-23 14:09:13
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
GOPS Janowiec
Lubelska 21
24-123 Janowiec Janowiec
Kierownik Jednostki
Marzanna Pakuła
Kontakt:
Tel: (81) 881 55 04
Fax: (81) 881 55 04
e-mail: gops.janowiec@gmail.com