Strona Biuletyn Informacji Publicznej GOPS Janowiec: www.gops.janowiec.pl
 Praca w GOPS
Praca w GOPS
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent
rodziny 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
Asystenta Rodziny


Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę w wymiarze ¾ etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy
na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
Przewidywany termin zawarcia umowy: syczeń 2024r.


Do głównych zadań osoby, zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
• opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
• opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
• udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
• udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
• udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
• udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
• wspieranie aktywności społecznej rodzin;
• motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
• udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
• motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
• udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
• prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
• monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
• sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
• współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
• oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2023r. poz. 1426).


Wymagania konieczne:
• obywatelstwo polskie;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub
• wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnionego szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U.2023r. poz. 1426) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
• wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
• niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• osoba aplikująca nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
• osoba aplikująca wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
• stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań;
• prawo jazdy kat. B;
• znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o pomocy społecznej.


Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami które będą mu powierzone oczekuje się znajomości przepisów prawnych oraz cech takich jak:
• wysoka kultura osobista;
• znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
• łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
• umiejętność pracy w zespole;
• umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
• odporność na stres;
• wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
• umiejętność podejmowania decyzji;
• odpowiedzialność;
• asertywność;
• rzetelność, systematyczność;
• komunikatywność i otwartość;
• umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
• znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
• samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność;
• nieposzlakowana opinia.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny;
• życiorys (CV);
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy;
• oświadczenie lub kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończony 18 rok życia;
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych;
• oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;
• oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona;
• oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
• podpisana klauzula o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art.4 ust.11 RODO udzielam zgody dobrowolnie, oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”.


Termin i miejsce składania dokumentów:
• wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (życiorys) powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art.4 ust.11 RODO udzielam zgody dobrowolnie, oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”;
• wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty należy własnoręcznie podpisać, natomiast kserokopie oryginałów dokumentów, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem;
• aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach osobiście bądź pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu ul Lubelska 21, 24-123 Janowiec w terminie do dnia 10 stycznia 2024r. do godz. 14:00, z opisem: „Oferta na stanowisko asystenta rodziny”. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby jednostki) lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej;
• kandydaci spełniający wymogi formalne, będą informowani indywidualnie o dalszym etapie naboru;
• informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu; www.janowiec-gops.samorzad.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu.
Dodatkowe informacje:
• praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych i w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (30 godzin tygodniowo);
• asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę;
• praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona, a ponadto asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę;
• asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodziny objętej asystą innych funkcji: pedagoga, psychologa, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy;
• asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;
• wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%;
• Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert;
• oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.


Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (81) 8815504.


Kierownik GOPS Janowiec
Marzanna Pakuła

Oswiadczenie Asystent Rodziny.pdf

Klauzula informacyjna.pdf

 Kwestionariusz dla osób ubiegających się o pracę.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-12-22 10:37:15 | Data modyfikacji: 2023-12-22 10:44:52.
Data wprowadzenia: 2023-12-22 10:37:15
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: Administrator BIP
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
GOPS Janowiec
Lubelska 21
24-123 Janowiec Janowiec
Kierownik Jednostki
Marzanna Pakuła
Kontakt:
Tel: (81) 881 55 04
Fax: (81) 881 55 04
e-mail: gops.janowiec@gmail.com